Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

SUWAŁKI UL. PRZYTOROWA 8

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
INNOWACJE PEDAGOGICZNE

"Kim chciałbym zostać? - poznajemy zawody" oraz "Żyję zdrowo i ekologicznie"

Email Drukuj PDF

Programy innowacyjne  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  Nr 1 w Suwałkach - rozwijamy, uczymy, podnosimy świadomość…..

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów realizujemy wiele programów innowacyjnych.

         Na etapie klas 1-3 SP w klasach dla uczniów z autyzmem realizowany jest program z zakresu edukacji społecznej „Kim chciałbym zostać? - poznajemy zawody“ oraz edukacji ekologicznej pt. „Żyję zdrowo i ekologicznie“.  Programy będą realizowane w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Autorkami obu programów są: Ewelina Trofimiuk – Misiukiewicz i Jolanta Plauszta.

            Głównym powodem stworzenia programu „Kim chciałbym zostać? - poznajemy zawody.“  w ramach  proorientacji zawodowej była chęć, pokazania  uczniom z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną możliwości wykonywania różnych zawodów  i zapoznania z osobami wykonującymi ciekawe zawody. Program ten, to próba wsparcia uczniów w  dookreśleniu pola ich zainteresowań i predyspozycji w podjęciu decyzji o wyborze dalszego kierunku rozwoju. To będzie okazja do przyjrzenia się sobie bliżej, lepsze poznanie samych siebie, nazwanie własnych talentów i określenie preferencji zawodowych.

Mając na celu kształtowanie postaw ekologicznych i zdrowotnych, wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę i umiejętności  w ramach programu pod hasłem „ Żyję zdrowo i ekologicznie” uczniowie poznają bliżej środowisko naturalne, zachowania proekologiczne oraz zasady zdrowego odżywiania.

W celu bliższego zapoznania się z realizowanymi programami zapraszamy kliknąć w poniższych  linkach.

„Kim chciałbym zostać? - poznajemy zawody“

„Żyję zdrowo i ekologicznie”

 

Ewelina Trofimiuk – Misiukiewicz

Jolanta Plauszta

 


 

 

Innowacja pedagogiczna "Tablice interaktywne" 3.11.2017

Email Drukuj PDF

Innowacja pedagogiczna pt. Tablice interaktywne. Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro

dla dzieci z Przedszkola nr 9

 przy SOSW nr 1 w Suwałkach

 

Główną ideą innowacji pt. Tablice interaktywne. Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro jest podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 9 przy SOSW nr 1 w Suwałkach poprzez wprowadzenie pomocy komunikacyjnych wyższej technologii, jaką jest tablica interaktywna na bazie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro na zajęciach edukacyjnych.

Jedną z podstawowych funkcji programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro, który wspiera komunikację alternatywną to możliwość tworzenia interaktywnych plansz komunikacyjnych. Aplikacja Boardmaker & Speaking Dynamically Pro współpracuje z syntezatorem mowy, dzięki czemu komunikaty mogą być odczytywane głosowo.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 9 oprócz zaburzeń w rozwoju intelektualnym, motorycznym i społeczno-emocjonalnym mają olbrzymie problemy z porozumiewaniem się. Specjalne oprogramowanie zainstalowane na komputerze z możliwością przeprowadzenia zajęć na tablicy interaktywnej gwarantuje osobie niemówiącej zastępcze narzędzie porozumiewania się. Tworzy ponadto możliwość lepszego rozumienia mowy i jej nadania.

Innowacyjność pozwala dzieciom niepełnosprawnym na głośne wyrażanie swoich emocji, potrzeb, opinii, poglądów oraz dyskusje na dowolne tematy. Nauczyciel ma możliwość tworzenia sytuacji edukacyjnych, zadaniowych wspomagających naukę rozróżniania i nazywania przedmiotów, kształtów, kolorów, odgłosów itp. Przewidywane efekty to rozwijanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób –werbalnie i pozawerbalnie w zależności od indywidualnych możliwości dzieci, budzenie ciekawości poznawczej, rozwijanie słownictwa o nowe kategorie tematyczne, rozwijanie zainteresowań, możliwość wypowiadania się na forum grupy poprzez komunikację wspomagającą, rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania różnego typu.

Wdrożenie innowacji nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych oraz żadnych zmian przestrzenno-organizacyjnych. Polega jedynie na użytkowaniu w trakcie zajęć sali, w której znajduje się tablica interaktywna, laptop i specjalny program.

Stosowanie metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC- pomocy wyższej technologii- tablic dynamicznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej u dzieci w Przedszkolu nr 9 w Suwałkach daje olbrzymie rezultaty widoczne w postępach wychowanków. Dzieci z zaburzeniami mowy, mające problemy
w porozumiewaniu się osiągają kompetencje komunikacyjne i językowe w różny indywidualny sposób, dlatego realizowana innowacja pedagogiczna daje możliwość dostosowania treści do potrzeb rozwojowych wychowanków.

Joanna Pachutko

 


 

 

Innowacyjny Program rozwijania samodzielności uczniów klas 4 – 6 06.2017

Email Drukuj PDF

Innowacyjny Program rozwijania samodzielności uczniów klas 4 – 6

we współpracy z rodzicami:

Pomóż mi samemu to zrobić

 

            W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 realizowaliśmy w klasach 4 - 6 innowację pedagogiczną - Program rozwijania samodzielności uczniów klas 4 – 6 we współpracy z rodzicami: Pomóż mi samemu to zrobić. Innowacją objęci zostali uczniowie klas:  4a, 5a, 5b i 6b  Szkoły Podstawowej Nr 1 od 16 lutego do 23 czerwca 2017 r. Celem programu było rozwijanie samodzielności uczniów na miarę ich możliwości w ścisłej współpracy z ich rodzicami/opiekunami. Program zawierał szeroki zestaw zadań z zakresu samodzielności, które były realizowane zarówno w szkole jak i w domu (m.in.: załatwianie drobnych spraw na terenie szkoły, samoobsługa, czynności związane z przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, ubieranie i rozbieranie się, dbanie o porządek i wygląd, higiena, obowiązki domowe, korzystanie z biblioteki szkolnej) oraz w szerszym otoczeniu społecznym (m.in.: wyjścia do kina, muzeum, sklepu, SOKu, restauracji, kawiarni, WORDu, na bazar). Poszerzono treści programowe w zakresie rozwijania  samodzielności uczniów, zwłaszcza dotyczących środowiska zewnętrznego.

            Poprzez czynny udział w programie wszyscy uczniowie klas 4 – 6 w pełniejszy sposób doświadczali życia społecznego. Mieli wpływ na siebie i najbliższe otoczenie. Nawiązano ścisłą współpracę z rodzicami, którzy zostali wdrożeni  do działań w domu, zmierzających do rozbudzenia w dzieciach chęci podejmowania samodzielnych aktywności. Ich zadaniem było pomagać dziecku, a nie wyręczać. Przy realizacji programu wykorzystywano alternatywne i wspomagające metody komunikacji w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w komunikowaniu się, korzystano z technologii informatycznej (komputer, tablica multimedialna, telefon). Na zakończenie programu dzieci otrzymali pamiątkowe dyplomy, a rodzice podziękowania.

            Efekty - korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej:

  • Rozwinięcie samodzielności uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w różnych aspektach życia na miarę ich możliwości psychofizycznych
  • Udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
  • Zwiększenie poczucia sprawczości i  samooceny uczniów
  • Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów dotyczącej samodzielności ich dzieci
  • Włączenie rodziców do pomocy w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu ich dzieci w szkole, w domu i w szerszym otoczeniu


 

 

Innowacje pedagogiczne 2016/2017

Email Drukuj PDF

„Bajka w przedszkolu” - Celem innowacji jest wykorzystanie słuchowisk pt. „Złota Księga Bajek” w zajęciach czytelniczych dwóch grup przedszkolnych w wieku 6-8 lat.  Baśnie klasyczne we wspaniałej interpretacji i z ciekawymi efektami dźwiękowymi mają służyć rozwijaniu zainteresowań czytelniczych najmłodszych dzieci. Działania mają na celu stworzenie takich sytuacji komunikacyjnych, które pozwolą dzieciom odpowiadać na pytania, opisywać słuchowiska za pomocą pomocy komunikacyjnych zarówno niższej technologii (znaki graficzne i manualne) a także urządzeń wyższej technologii (tablet, komunikatory). Obejmuje cykl spotkań  raz w miesiącu realizowanych w ramach zajęć czytelniczych w bibliotece szkolnej.

Tablice interaktywne. Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro. - Celem innowacji jest podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci z trzech grup przedszkolnych w wieku 6-8 lat poprzez wprowadzenie tablicy interaktywnej na bazie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro (pomoc komunikacyjna, zawierająca bazę symboli znaków graficznych). Innowacja obejmuje raz w miesiącu tematyczne zajęcia edukacyjne. Działania mają na celu stworzenie takich sytuacji komunikacyjnych, które pozwolą dzieciom porozumiewać się w grupie, rozbudzać ciekawość, samodzielność, a także rozwijać wiadomości i umiejętności o otaczającym świecie.

„Pomóż mi samemu to zrobić” - Jest to program skierowany do uczniów klas 4 – 6 niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którego celem będzie rozwijanie samodzielności uczniów na miarę ich możliwości w ścisłej współpracy z ich rodzicami/opiekunami. Celem programu będzie nabycie przez uczniów takich umiejętności, które umożliwią im w pełniejszy sposób doświadczać życia społecznego jako osoby mającej wpływ na siebie i najbliższe otoczenie. Jednym z głównych założeń planu jest wdrożenie rodziców do działań, zmierzających do rozbudzenia w dzieciach chęci podejmowania samodzielnych aktywności i polegających na pomaganiu, a nie wyręczaniu. Program zawiera szeroki zestaw zadań z zakresu samodzielności, które będą realizowane zarówno w szkole jak i w domu oraz w szerszym otoczeniu społecznym.

Też mogę pracować! – wyjścia edukacyjne do zakładów pracy  dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

Innowacja zakłada zorganizowanie pięciu wyjść do suwalskich zakładów pracy (jedno wyjście
w miesiącu) z uczniami szkoły przysposabiającej do pracy. W zakładach uczniowie i uczennice podejmą obowiązki pracownika na danym stanowisku pracy. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru zakładu pracy, gdzie sprawdzą swoje umiejętności pracownicze, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. W zakładach pracy uczniowie będą mogli zapoznać z procesami,  narzędziami oraz specyfiką i środowiskiem pracy. Zostaną też zapoznani z czynnościami podzielonymi na etapy, środkami oraz warunkami niezbędnymi do wykonania zadań.

„Moja szkoła otwarta na lokalny rynek pracy” -Młodzież naszego Ośrodka dzięki nawiązaniu współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w  Suwałkach może wykonywać prace wspólnie z uczniami tej szkoły. Uczniowie pokonują bariery pomiędzy osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi. Pracują podczas zorganizowanych zajęć w pracowniach gastronomicznych na terenie obu szkół (wymiana cykliczna). Uczniowie mają możliwość poznania potencjalnych miejsc pracy. W ramach projektu wykonują  takie czynności jak: przygotowywanie produktów, obróbka wstępna produktów, obróbka termiczna, odmierzanie miar i wag, stosowanie się do  receptur gastronomicznych, analiza własnych działań, porządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć, stosowanie się do przepisów bhp i  p/poż, zagospodarowanie odpadów (segregacja). Uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi lokalnego rynku pracy.

ACC w konkretnych sytuacjach społecznych ucznia. Wykorzystanie TIK w środowisku lokalnym. Celem innowacji jest stymulacja rozwoju kompetencji komunikacyjnej w konkretnych sytuacjach społecznych w środowisku lokalnym. Klientami będą uczniowie ze zdiagnozowanym ASD, korzystający z przekazu wspomaganego i alternatywnego TiK. Głównym założeniem jest tworzenie dialogów, scenariuszy komunikacyjnych dotyczących zachowania się w konkretnych miejscach publicznych. ( Przekaz wspomagany pisany w programie Sym Writer lub Boardmaker, wykorzystywanie komunikatorów).

A ja rosnę i będę dorosłym” dla uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z różnymi zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi w SOSW nr 1 w Suwałkach  

Program ma na celu wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach celem sprawniejszego funkcjonowania społecznego w zakresie własnej seksualności.

Aktywne uczenie nowych umiejętności zdrowych umiejętności kontrolowania emocji i sposobów zachowania się.

 

„Jestem bezpieczna / jestem bezpieczny w sieci” dla uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z różnymi zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi w SOSW nr 1 w Suwałkach

Program ma na celu ukierunkowanie dzieci i młodzieży na bezpieczne i rozsądne korzystanie z Internetu i telefonów komórkowych, innych nowoczesnych technologii informatycznych i środków masowego przekazu. Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z nowoczesnymi środkami przekazu oraz reagowanie w sytuacjach pojawienia się zachowań ryzykownych poprzez podejmowanie szerokiej gamy działań nastawionych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom tych zagrożeń.

Savoir-vivre ważna potrzeba czyli jak i gdzie zachować się trzeba

 Innowacja polega na zapoznaniu uczniów z  niektórymi zasadami dobrego wychowania i  wdrożeniu uczniów do przestrzegania ich. Będzie ona realizowana w oparciu o książkę pt. „ Bon czy ton, savoir vivre” Grzegorza Kasdepke. Innowacja będzie odbywała się  podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej w poszczególnych klasach, zajęć czytelniczych w bibliotece, spotkań  integracyjnych, w  zadaniach domowych  realizowanych we współpracy z rodzicami oraz w czasie ćwiczeń praktycznych poza terenem szkoły ( teatrzyk, pizzeria, zakupy).

Trudne pytania, czyli nie wierzymy już w bociana. Warsztaty edukacji seksualnej dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

Innowacja zakłada przeprowadzenie cyklów zajęć warsztatowych (po dziesięć 45-minutowych spotkań w każdej klasie objętą innowacją). Celem zajęć jest edukacja seksualna uczniów z trzech klas szkoły przysposabiającej do pracy. Warsztaty będą polegały na wyposażeniu uczniów i uczennic
w wiedzę, by mogli nauczyć się doświadczania relacji i bycia z drugą osobą w sposób, który nie narusza jej intymności. To będzie także nauka wyrażania swoich potrzeb w sposób społecznie akceptowany.

Bliżej siebie – ku przyszłości.

Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, ze względu na specyficzne potrzeby oraz trudności w adaptacji do grupy, nie są w stanie w pełni czerpać satysfakcji z uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach innowacji, jeden raz w miesiącu, odbywać się będą cykliczne zajęcia trójki dzieci, objętych indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Będą to zajęcia dodatkowe, realizowane poza wymiarem czasu pracy nauczycieli. Podczas zajęć, każde dziecko indywidualnie wspierane przez swojego nauczyciela, będzie wdrażane do aktywnego udziału w życiu społecznym, szczególnie w grupie rówieśniczej. W przebieg zajęć włączeni będą rodzice, co umożliwi im nabycie nowych kompetencji.

Innowacyjnością będzie zatem - możliwość jednoczesnego współdziałania ze sobą dzieci, które dotychczas nie miały szansy spotykania się w grupie rówieśniczej, a w szczególności takiej o podobnym poziomie rozwoju psychofizycznego. Co więcej, uczestnictwo rodziców w grupowych zajęciach, umożliwi im spojrzenie na własne dzieci w innym świetle - będą mieli wyjątkową okazję do dostrzeżenia mocnych stron swoich pociech oraz ich indywidualnych cech osobowości. Obecność innych osób, posiadających głęboko niepełnosprawne intelektualnie dzieci, pozwoli im wymieniać doświadczenia wychowawcze i będzie stanowiło niezwykle istotny zasób społeczny, wpływający na ich poczucie własnej wartości rodzicielskiej i podniesieniu zadowolenia z życia. Podczas zajęć będą wykorzystywane metody stymulacji wielozmysłowej, treningu umiejętności społecznych oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.