Drukuj

Projekt „Zainwestuj w zawodówkę” realizowany jest przez Miasto Suwałki w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie 21 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach.

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy biorą udział w pięciu formach zajęć pozalekcyjnych. Są to:

Cele zajęć pozalekcyjnych to przede wszystkim:

Ponadto projekt zakłada realizację praktyk w zawodzie kucharz i stolarz poza szkołą. Praktyki adresowane są do 12 uczniów/uczennic Dzięki rozszerzonej formule praktyk uczennice i uczniowie zdobędą nowe umiejętności oraz lepsze przygotowanie do dalszej pracy.

W ramach ww. projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz meble do wyposażenia pracowni.

 

Termin realizacji Projektu: 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r.

Wartość: 398 858,25 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego